Tin hoạt động

TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

Trong hai ngày 12 và 13/10/2019 Hội đồng nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp cơ sở Trung tâm Y tế Than Uyên tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp cơ sở năm 2019. Tham dự Hội đồng ngh...

Tin sức khỏe

TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

Trong hai ngày 12 và 13/10/2019 Hội đồng nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp cơ sở Trung tâm Y tế Than Uyên tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp cơ sở năm 2019. Tham dự Hội đồng ngh...

Tin Bộ y tế

TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019
TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2019

Trong hai ngày 12 và 13/10/2019 Hội đồng nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp cơ sở Trung tâm Y tế Than Uyên tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cấp cơ sở năm 2019. Tham dự Hội đồng ngh...