Chuyên mục: Củng cố tiêu chí chất lượng bệnh viện, xây dựng bệnh viện xanh – sạch – đẹp