1Phê duyệt Danh mục kỹ thuật của Sở y tếTẢI VỀ
2Phê duyệt áp dụng tại Trạm y tế TẢI VỀ