QUY TRÌNH CHỤP XQ, QUY TRÌNH KHÁM CHỮA BỆNH, QUY TRÌNH SIÊU ÂM TẠI TTYT THAN UYÊN.

http://thanuyen.laichau.gov.vn/cong-khai/cac-danh-muc-cong-khai-thuoc-linh-vuc-y-te-400.html