Thông báo kết quả sát hạch tuyển lao động hợp đồng 2019

Kết quả sát hạch được công khai trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại bảng tin của đơn vị 15 ngày (kể từ ngày 23/8/2019 đến hết ngày 06/9/2019). Trong thời gian nêu trên, mọi ý kiến thắc mắc về kết quả sát hạch, đề nghị liên hệ phòng Tổ chức Hành chính để được giải quyết.