STT Danh mục dịch vụ áp dụng theo thông tư 15 BYT TẢI VỀ
1 Biên bản kiểm toán năm 2018 TẢI VỀ
2 Danh mục dịch vụ theo thông tư 43 TẢI VỀ
3 Nghị quyết 16 Hội đồng nhân dân tỉnh TẢI VỀ
4 QĐ công khai quyết toán ngân sách năm 2017 TẢI VỀ
5 QĐ ban hành quy chế sử dụng, quản lý tài sản năm 2017 TẢI VỀ
6 QĐ công khai số liệu dự toán NSNN năm 2017TẢI VỀ
7 QĐ giao dự toán NSNN năm 2017 TẢI VỀ
8QĐ 41 UBND tỉnh TẢI VỀ
9Qđ-259- phê duyệt-DMKT-2014 TẢI VỀ
10QĐ-2591-(tiếp) TẢI VỀ
11QĐ-873-phê-duyệt-DMKT-năm-2019 TẢI VỀ
12QĐ ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản năm 2018 TẢI VỀ
13QĐ công khai dự toán NSNN năm 2018 TẢI VỀ
14QĐ công khai dự toán NSNN năm 2019 TẢI VỀ
15QĐ giao dự toán NSNN năm 2018 TẢI VỀ
16QĐ giao dự toán NSNN năm 2019 TẢI VỀ
17Quy trình KB và đối tượng ưu tiên TẢI VỀ
18Thủ tục hành chính trong an toàn thực phẩm TẢI VỀ