VSATTP-YTCC-DD


Dương Quang Hồng
Y sỹ đa khoa
Phụ trách khoa

Nguyễn Thị Phượng
Y sỹ đa khoa

Trần Thị Dung
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Đình Bình
Dược sỹ

Hà Văn Tại

Điều dưỡng

Vũ Thị Hồng
Nữ hộ sinh

Nông Văn Chiến
Điều dưỡng