Chi bộ dược


Hoàng Thị Linh
Bí thư

Nguyễn thị Hoa
Phó bí thư

Cầm Hồng Quân
Chi ủy viên