Pha Mu


Lò Văn May
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Lò Văn Chánh
Nông nghiệp tổng hợp

Bạc Thị Diệp
Nữ hộ sinh

Lò Văn Chaư
Điều dưỡng