Khoa Hồi sức cấp cứu

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng, nhiệm vụ chung
– Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới bệnh viện;
– Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch và trong vòng 48 giờ phải chuyển người bệnh đến khoa Hồi sức tích cực hoặc một chuyên khoa phù hợp khi điều kiện bệnh nhân cho phép;
– Tổ chức làm việc, thường trực theo quy định đảm bảo nhân lực cấp cứu 24/24;
– Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện;
–  Tổ chức dây chuyền cấp cứu cùng với khoa Hồi sức tích cực hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện;
–  Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Cấp cứu 115 thực hiện cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện khi có yêu cầu;
– Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng;
– Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ; chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới.
          2. Nhiệm vụ cụ th
– Giải quyết các cấp cứu thông thường;
– Tiếp tục cấp cứu, hồi sức tích cực người bệnh tuyến trước chuyển về, người bệnh nặng của các khoa lâm sàng trong bệnh viện;
– Các trường hợp người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn thì hội chẩn, mời tuyến trên hỗ trợ hoặc chuyển người bệnh lên tuyến trên.
– Tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện và tiếp nhận các cấp cứu hàng loạt.

 


Lê Văn Chiến
Bác sỹ đa khoa
Phụ trách khoa

Vũ Xuân Bách
Bác sỹ đa khoa

Hoàng Thị Hoa
Cử nhân điều dưỡng

Vàng Văn Nghiên
Cử nhân điều dưỡng

Lê Đức Long
Điều dưỡng

Tạ Thị Tươi
Điều dưỡng

Đặng Xuân Hậu
Điều dưỡng

Vì Văn Thuận
Điều dưỡng

Nghiêm Văn Thương
Điều dưỡng

Lò Văn Tình
Cử nhân điều dưỡng

Vũ Văn Bảo
Cử nhân điều dưỡng

Trần Thị Hoài
KTV Gây mê