Dịch vụ

CÔNG KHAI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ÁP DỤNG TẠI TT Y TẾ THAN UYÊN

1Phê duyệt Danh mục kỹ thuật của Sở y tếTẢI VỀ
2Phê duyệt áp dụng tại Trạm y tếTẢI VỀ