Tà Mung


Giàng A Nủ
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Lò Thị Phượng
Nữ hộ sinh

Vũ Thanh Tuyền
Dược sỹ

Lò Thị E
Y sỹ đa khoa

Hà Thị Hưởng
Y sỹ đa khoa

Lò Thị Nga
Dân số