ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2020

Ngày 19/02/2020, Đảng ủy Trung tâm Y tế Than Uyên tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, Hội nghị có hơn 200 cán bộ, viên chức, người lao động tại Trung tâm Y tế Than Uyên tham dự.

Hội nghị đã được nghe quán triệt các nội dung chủ yếu sau:

1. Quán triệt Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. (Tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; nghe và xem Video nội dung học tập chuyên đề năm 2020 do GS.TS.Hoàng Chí Bảo nói chuyện tại Hội nghị ngày 17/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức).

2. Triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020:

* Học tập chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, khoa phòng, đoàn thể (từ quý I đến quý IV/2020), cụ thể các nội dung sau:

– Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc.

– Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

– Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

– Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

* Xây dựng kế hoạch khắc phục, cam kết  tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020: Hướng dẫn cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động căn cứ các tồn tại, khuyết điểm được chỉ rõ năm 2019, các tồn tại mới phát sinh để xây dựng kế hoạch khắc phục, cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2020.

* Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền quản lý; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Dưới đây là toàn cảnh Hội nghị

Người viết: Lê Thị Hà – Tổ Công tác xã hội Trung tâm Y tế Than Uyên.

Chia sẻ...
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email
Print this page
Print