BAN GIÁM ĐỐC


BSCKI. VŨ VĂN QUANG
Giám đốc

BSCKI. ĐINH XUÂN THỦY
Phó Giám đốc

BSCKI. CAO THỊ THÚY HÀ
Phó Giám đốc