KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC


BS. PHAN VĂN TÀI
Phụ trách khoa

Vũ Xuân Bách
Bác sỹ đa khoa

Hoàng Thị Hoa
Cử nhân điều dưỡng

Vàng Văn Nghiên
Cử nhân điều dưỡng

Lê Đức Long
Điều dưỡng

Tạ Thị Tươi
Điều dưỡng

Đặng Xuân Hậu
Điều dưỡng

Vì Văn Thuận
Điều dưỡng

Nghiêm Văn Thương
Điều dưỡng

Lò Văn Tình
Cử nhân điều dưỡng

Vũ Văn Bảo
Cử nhân điều dưỡng

Trần Thị Hoài
KTV Gây mê