Trạm Y tế xã Mường Cang


Lìm Thị Hoảng
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Hà Thị Phương
Y sỹ đa khoa

Đinh Thị Thủy
Điều dưỡng

Phạm Thị Hằng
Dược sỹ

Lường Thị Nga
Dân số

Lò Thị Ón
Nữ hộ sinh