CHI BỘ TRUYỀN NHIỄM – KSNK


Hoàng Anh Tuấn
Bí thư

Vũ Văn Chiến
Phó bí thư