CHI BỘ CSSKSS & PHỤ SẢN


Đinh Thị Thuý
Bí thư

Lò Thị Hương
Phó bí thư