CHI BỘ KHOA KHÁM BỆNH


Nguyễn Thị Hoa
Bí thư

Đỗ Mạnh Hùng
Phó bí thư