Trạm Y tế xã Pha Mu


Lò Văn Tuấn
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Lò Văn Chánh
Nông nghiệp tổng hợp

Bạc Thị Diệp
Nữ hộ sinh

Lò Văn Chaư
Điều dưỡng

Lò Văn May
Y sỹ đa khoa