Trạm Y tế xã Pha Mu

Trạm Y tế xã Pha Mu được xây dựng tại Bản Pu Cay, xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trạm Y tế xã có 02 dẫy nhà, gồm 10 phòng đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế xã; trạm có 06 biên chế, trong đó 02 y sỹ đa khoa, 01 điều dưỡng, 01 nữ hộ sinh, 01 dược, 01 viên chức dân số; có 05 y tế thôn bản. Trạm Y tế luôn triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trong những năm qua, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhân dân trên địa bàn. Được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017, được công nhận lại năm 2020. Hiện duy trì tốt các tiêu chí chuẩn. Đề nghị công nhận lại năm 2023.


Lò Văn Tuấn
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Lò Văn Chánh
Nông nghiệp tổng hợp

Bạc Thị Diệp
Nữ hộ sinh

Lò Văn Chaư
Điều dưỡng

Lò Văn May
Y sỹ đa khoa

Hà thị Đôi
Dược sỹ