KHOA DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ – VTYT

Chức năng, nhiệm vụ:

+ Thực hiện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về dự trù, tiếp nhận và cung ứng thuốc, vất tư, hóa chất, sinh phẩm y tế, trang thiết bị vật tư, phương tiện phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

+ Phối hợp cung cấp thông tin, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực dược, trang thiết bị, vật tư y tế.

+ Tham mưu dự trù, mua sắm, thay thế, sửa chữa thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

+ Tham mưu tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định của Nhà nước.

+ Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, giá trị lớn phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của lãnh đạo đơn vị. Thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

+ Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

+ Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình Giám đốc.

+ Tổ chức học tập cho các thành viên trong đơn vị về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

+ Phối hợp với khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS phân phối sử dụng vắc xin, sinh phẩm, thuốc trong chương trình Tiêm chủng mở rộng.

– Thành tích đạt được: Khoa Dược – TTB – VTYT luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời thường xuyên nâng cao đội ngũ nhân lực phục vụ công tác chuyên môn. Hiện nay, khoa đã áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, cung ứng và cấp phát thuốc. Ngoài ra, khoa thực hiện tốt công tác Dược lâm sàng, thông tin thuốc, theo dõi phản ứng có hại của thuốc đến tận khoa, phòng, trạm y tế.


Hoàng Thị Linh
Dược sỹ
Trưởng khoa

Vũ Thị Hương
Dược sỹ
Phó khoa

Hoàng Thị Thủy
Dược sỹ

Phùng Thị Lý
Dược sỹ

Phạm.T.T.Thản
Dược sỹ

Nguyễn Thị Hằng
Dược sỹ

Đặng.T.P.Dung
Dược sỹ

Tăng Hữu Trung
Dược sỹ

Hà Thị Liên
Dược sỹ

Nguyễn.T.Khuyên
Dược sỹ

Nguyễn Văn Tứ
Dược sỹ

Vũ Thị Huế
Dược sỹ

Kiều Thị Thực

Dược sỹ