Trạm Y tế xã Tà Hừa

Trạm Y tế xã Tà Hừa được xây dựng tại Cáp Na 1, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trạm có 2 dẫy nhà 10 phòng không đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí quóc gia về y tế xã, có 06 biên chế trong đó 01bs, 02 y sỹ, 01 NHS, 01 dược sỹ và 01 vên chức dân số, 8 y tế thôn bản. Trạm Y tế luôn triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trong những năm qua, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhân dân trên địa bàn. Được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017, được công nhận lại năm 2020. Hiện duy trì tốt các tiêu chí chuẩn. Đề nghị công nhận lại năm 2023.


Tòng Văn Niên
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Lò Thị Hoa
Nữ hộ sinh

Nùng Thị Diện
Dược sỹ

Tòng Văn Long
Dân số

Tòng Văn Dương
Y sỹ đa khoa

Phạm Ngọc Thủy
Điều dưỡng

Tòng Văn Niên
Bác sỹ đa khoa