Tà Hừa


Tòng Văn Niên
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Tòng Văn Niên
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Lò Thị Hoa
Nữ hộ sinh

Nùng Thị Diện
Dược sỹ

Tòng Văn Long
Dân số

Tòng Văn Dương
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Mạnh Thăng
Điều dưỡng