CHI BỘ KIỂM SOÁT BỆNH TẬT


Hoàng Văn Uyên
Bí thư

Lò Thanh Nguyện
Phó bí thư

Hà Minh Lương
Chi ủy viên