Liên chuyên khoa


Hoàng Thị Thúy Nhanh
Bác sỹ chuyên khoa 1
Trưởng khoa

Hà Thị Lức
Bác sỹ đa khoa

Bùi Thị Vân
Điều dưỡng trưởng

Hà Thị Thắm
Cử nhân điều dưỡng

Nguyễn Văn Sang
Điều dưỡng

Tòng Thị Hảo
Điều dưỡng

Đoàn Thị Thanh
Cử nhân điều dưỡng

Lò Văn Hoan
Điều dưỡng

Nguyễn Thị Hương
Điều dưỡng

Nguyễn Thị Tính
Bác sỹ đa khoa