Chi bộ dược


Hoàng Thị Linh
Bí thư

Nguyễn Thị Hương
Phó bí thư