Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.
  2. Tổ chức sắp xếp các nơi làm việc của khoa liên hoàn, hợp lý đảm bảo công tác chuyên môn.
  3. Tổ chức tốt quy định kỹ thuật bệnh viện về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế. Thực hiện tẩy uế, giặt là, khử khuẩn đồ vải theo đúng quy định.
  4. Phối hợp với các khoa, phòng có liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn và thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện theo định kỳ hoặc đột xuất.
  5. Chỉ đạo công tác thu gom và xử lý chất thải chuyên môn theo đúng quy chế xử lý chất thải bệnh viện.
  6. Tổ chức tuyên truyền vệ sinh chung và phòng chống bệnh thông thường trong bệnh viện.

Vũ Văn Chiến
Dược sỹ
Phụ trách khoa

Phạm Thị Nguyệt
Điều dưỡng

Lù Thền Sán
Nữ hộ sinh

Ma Thị Son
Hộ lý

Phạm Thị Hậu
Hộ lý

Đoàn Thị Giang

Hộ lý

Hoàng Thị Thực
Hộ lý

Lục Thị Lan
Hộ lý

Vũ Thị Lệ Quyên
Hộ lý