Ban chấp hành


Lìm Văn Hòa
Bí thư đoàn

Hà Thị Liên
Phó bí thư đoàn

Phan Thị Tân
Ủy viên

Hà Thị Tạn
Ủy viên

Hoàng Thị Thu
Ủy viên

Vũ Mạnh Cường
Ủy viên

Lê Thu Phương
Ủy viên