Trạm Y tế xã Mường Than

Trạm Y tế xã Mường Than được xây dựng tại Cẩm Trung 1, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trạm Y tế  mới được xây dựng 01 dẫy nhà 3 tầng năm 2021 và 01 dẫy nhà cũ có 14 phòng làm việc đảm bảo tiêu chí quốc gia về y tế xã; có 07 biên chế trong đó 01 bác sỹ đa khoa, 03 y sỹ, 01 NHS, 01 dược sỹ và 01 vên chức dân số, 12 y tế thôn bản. Trạm Y tế luôn triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trong những năm qua, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhân dân trên địa bàn. Được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2012, được công nhận lại năm 2015, 2018, 2021. Hiện duy trì tốt các tiêu chí chuẩn.


Lê Thị Bích Ngọc
Y sỹ đa khoa
Phó Trưởng trạm

Lò Văn Quyện
Văn phòng

Đào Thị Liên
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Văn Thảo
Y sỹ đa khoa

Vũ Minh Tuấn
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Thị Phượng
Dược sỹ

Mào Thị Hon
Bác sỹ đa khoa