Trạm Y tế thị trấn Than Uyên

Trạm Y tế thị trấn Than Uyên được xây dựng tại khu 5B, thị trấn Than uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trạm có 3 dẫy nhà 12 phòng đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí quóc gia về y tế xã, có 05 biên chế trong đó 02 y sỹ, 01 NHS, 01 dược sỹ và 01 vên chức dân số, 10 y tế thôn bản. Trạm Y tế luôn triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trong những năm qua, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhân dân trên địa bàn. Được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2012, được công nhận lại năm 2015, 2018, 2021. Hiện duy trì tốt các tiêu chí chuẩn.


Nguyễn Thị Duyên
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Lường Thị Loan
Y sỹ đa khoa

Hà Thị Phanh
Dược sỹ

Nguyễn Thị Anh
Nữ hộ sinh

Nguyễn Thị Huệ
Hành chính