Thị Trấn


Lìm Văn Chượng
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Nguyễn.T.Duyên
Y sỹ đa khoa

Vũ Thị Kim Loan
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Thị Anh
Nữ hộ sinh

Nguyễn Thị Huệ
Hành chính