Mường Mít


Lò Văn Sỹ
Phó trạm

Lò Văn Quý
Phó trạm

Lê Thị Thu Hường
Dược sỹ

Lò Văn Thi
Điều dưỡng

Lò Văn Thơn
Dân số

Trương Thị Thắm
Nữ hộ sinh