Trạm Y tế xã Mường Mít


Lò Văn Quý
Phó trạm

Lê Thị Thu Hường
Dược sỹ

Lò Văn Thi
Điều dưỡng

Lò Văn Thơn
Dân số

Trương Thị Thắm
Nữ hộ sinh