PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Chức năng, nhiệm vụ:

– Phòng Tài chính – Kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của đơn vị. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của đơn vị có nhiệm vụ lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu – chi của đơn vị và tổ chức thực hiện kế hoạch khi được phê duyệt; tổ chức công tác kế toán tại đơn vị theo đúng quy định hiện hành; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu – chi của đơn vị; định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản; tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định; tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của đơn vị.

– Thành tích đạt được: Phòng Tài chính – Kế toán luôn thực hiện tốt việc quản lý tài chính, nhiều năm liền Phòng được công nhận danh hiệu tập thể “Lao động tiên tiến” và nhận nhiều bằng khen, giấy khen của cấp trên.


KT. Hoàng Nhật Tân
Kế toán trưởng
(Phụ trách phòng)

KT. Vũ Duy Lượng
Kế toán
Phó phòng

Phạm.H.Chiến
Kế toán

Phạm Minh Tiến
Kế toán

Nguyễn.T.H.Minh
Dược sỹ

Lê Thị Lan
Kế toán


Nguyễn Thị Tuyết
Nữ hộ sinh

Lê Thị Hưng
Kế toán