CHI BỘ LIÊN CHUYÊN KHOA


Hoàng Thị Thuý Nhanh
Bí thư

Hà Thị Lức
Phó bí thư