Khoen On


Hoàng Văn Hội
Y sỹ đa khoa
Trưởng trạm

Lường Thị Lột
Y sỹ đa khoa
Phó trạm

Nguyễn Minh Thu
Y sỹ đa khoa

Hà Thị Sượt
Nữ hộ sinh

Lò Văn Chài
Dân số

Nguyễn.T.T.Loan
Dược sỹ