Trạm Y tế xã Khoen On

Trạm Y tế xã Khoen On được xây dựng tại Bản On, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Trạm có 4 dẫy nhà 11 phòng đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế xã, có 07 biên chế trong đó 03 y sỹ, 01 điều dưỡng, 01 NHS, 01 dược sỹ và 01 viên chức dân số, 11 y tế thôn bản. Trạm Y tế luôn triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế theo quy định của Bộ Y tế. Trong những năm qua, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu nhân dân trên địa bàn. Được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018, được công nhận lại năm 2021. Hiện duy trì tốt các tiêu chí chuẩn.


NGUYỄN MINH THU
Y sỹ đa khoa
Phó trưởng trạm


Hoàng Văn Hội
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Mạnh Thăng
Điều dưỡng

Lò Văn Chài
Dân số

Trương Thị Thên
Nữ hộ sinh

Vừ A Lả
Bác sỹ đa khoa

Đinh Thị Bạch Mai
Dược sỹ