Phòng dân số – kế hoạch hóa gia đình


Nguyễn.L.Chung
ĐH Sư phạm
Trưởng phòng

Vũ Văn Đức
Y sỹ đa khoa
Phó phòng

Tòng Thị Hới
Điều dưỡng

Trần Đức Phương
Y sỹ đa khoa

Nguyễn.T.Vân.Anh
Nữ hộ sinh

Nguyễn.K.Thiết
Y sỹ đa khoa