PHÒNG DÂN SỐ – TRUYỀN THÔNG VÀ GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Chức năng, nhiệm vụ:

+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ và truyền thông giáo dục sức khỏe về Dân số – KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục Dân số – KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cung cấp dịch vụ về Dân số – KHHGĐ; các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về Dân số – KHHGĐ theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu về y tế, dân số, các dự án khác được Chi cục Dân số – KHHGĐ giao.

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn đối với cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và y tế thôn, bản. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

– Những kết quả và thành tích đã đạt được:

+ Tỷ lệ PN sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 37,8% năm 2000 xuống 16,7% năm 2021; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 26% năm 2000 xuống còn 9,7% năm 2021. Tỷ suất sinh thô giảm từ 30‰ năm 2000 xuống còn 14,3‰ năm 2021; quy mô dân số tăng chậm lại. Tỷ lệ các cặp vợ chồng độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai năm 2000 là 54,6%, năm 2021 đạt 71%.

+ 09 Bằng khen của Bộ Y tế, UBBV&CSTE, UBQG DS&KHHGĐ UBDSGĐ&TE, UBND tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lai Châu và nhiều giấy khen của tỉnh, huyện cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách Dân số – KHHGĐ và Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em.


CN. NGUYỄN LIÊN CHUNG
ĐH Sư phạm
Trưởng phòng

Vũ Văn Đức
Phó phòng

Tòng Thị Hới
Dân số viên

Trần Đức Phương
Y sỹ đa khoa

Nguyễn Thị Vân Anh
Nữ hộ sinh

Lê Thị Hà
Dược sỹ

Nguyễn Thị Thiện
Nữ hộ sinh