PHÒNG KẾ HOẠCH – NGHIỆP VỤ – ĐIỀU DƯỠNG

Chức năng, nhiệm vụ:

– Nghiệp vụ – Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ như:

+ Công tác Kế hoạch Nghiệp vụ: Tham mưu kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng, trạm y tế; đôn đốc và kiểm tra thực hiện quy chế Bệnh viện; tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện. Phòng có nhiệm vụ hưỡng dẫn các khoa, phòng, trạm y tế lập kế hoạch hoạt động; tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến xã; tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn đơn vị; tổ chưc việc điều hòa phối hợp giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện; đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

+ Công tác Điều dưỡng: Tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện; đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý; tổ chức đào tạo nâng có trình độ chuyên môn cho điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý; tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến; định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

– Thành tích đạt được: Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ – Điều dưỡng đã có nhiều nỗ lực trong công tác xây dựng kế hoạch phát triển của Trung tâm Y tế hằng năm, quản lý hồ sơ bệnh án, công tác chăm sóc người bệnh,… Ngoài ra, phòng làm tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh lý, bổ sung các quy trình chuyên môn và giám sát việc tuân thủ các quy trình thực hiện thường xuyên hàng ngày và có báo cáo sai sót hàng tháng, hàng quý lên Ban Giám đốc để có hướng chỉ đạo công tác chuyên môn Bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn.BS. VŨ VĂN NGỌC
Phó Trưởng phòng
(Phụ trách)

Bùi Thị Thanh Châm
Cử nhân điều dưỡng

Phạm Trung Giang
bác sỹ đa khoa

Phạm Thị Ngọc
Thạc sỹ Dược

Lìm Thị Hiến
Nữ hộ sinh

Hoàng Thị Thu
Y sỹ đa khoa

Phạm Thị Ngọc
Dược sỹ

Hoàng Thị Linh
Y sỹ