Ban thường vụ


Lê Thị Hà
Bí Thư đoàn

Vũ Đức Lượng
Phó bí thư đoàn

Vũ Văn Chiến
Phó bí thư đoàn