Ban thường vụ


CN. LÌM VĂN HÒA
Bí Thư đoàn

DS. Hà Thị Liên
Phó bí thư đoàn

Vũ Văn Chiến
Phó bí thư đoàn